UAB „TRYS LELIJOS“ (VIEŠBUTIS-RESTORANAS „SENAS NAMAS“)

PASLAUGŲ TEIKIMO TAISYKLĖS

 

 

I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.1. UAB „Trys lelijos” (toliau – Bendrovė) paslaugų teikimo taisyklėse reglamentuojama Bendrovės siūlomų apgyvendinimo ir restorano paslaugų įsigijimo tvarka bei Bendrovės ir kliento tarpusavio teisės, pareigos ir atsakomybė.

1.2. Bendrovė pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti ir papildyti šias taisykles.

1.3. Bendrovė neprisiima jokios rizikos ir yra besąlygiškai atleidžiama nuo atsakomybės, jeigu klientas išsamiai nesusipažino su šiomis taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.

1.4. Pateikti apgyvendinimo ir restorano paslaugų užsakymus turi teisę:

1.4.1. Veiksnūs fiziniai asmenys, t. y. sulaukę pilnametystės asmenys, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;

1.4.2. Juridiniai asmenys, veikiantys per įgaliotus atstovus;

 

II SKYRIUS PASLAUGŲ UŽSAKYMAS, APMOKĖJIMAS

 

2.1. Klientai užsakymus Bendrovei gali pateikti kreipdamiesi el. paštu info@senasnamas.lt arba skambindami telefono numeriais +370 616 52500, +370 315 53489, +370 315 55552.

2.2. Klientas rezervuodamas viešbučio kambarį arba užsisakydamas pobūvių salę bei maitinimą jo nurodytam kiekiui žmonių Bendrovei nurodo savo vardą, pavardę, telefono numerį ir elektroninį paštą.

2.3. Bendrovė elektroniniu paštu Klientui pateikia paslaugos rezervacijos (užsakymo) patvirtinimą. Jeigu Bendrovė tokio patvirtinimo Klientui nepateikia, paslaugos rezervacija laikoma negaliojančia.

2.4. Bendrovė užsakymo metu gali pareikalauti, kad Klientas atliktų avansinį apmokėjimą, sudarantį iki 50% užsakymo vertės. Klientas gali atlikti avansinį apmokėjimą banko pavedimu arba grynaisiais pinigais.

2.5. Su Bendrove už paslaugas gali būti atsiskaitoma grynaisiais pinigais, mokėjimo kortele ar bankiniu pavedimu. Už suteiktas paslaugas atsiskaitoma iš karto po jų suteikimo, nebent Bendrovė sutinka atidėti mokėjimo terminą.

 

III SKYRIUS REZERVACIJOS ATŠAUKIMAS

 

3.1. Klientas turi teisę atšaukti savo užsakymą ne vėliau kaip likus 3 dienoms iki paslaugų teikimo pradžios, kreipdamasis el. paštu info@senasnamas.lt. Jeigu buvo mokėtas avansas, Bendrovė grąžina visą kliento sumokėtą avansą per 10 darbo dienų nuo visos mokėjimui reikalingos informacijos pateikimo.

3.2. Tuo atveju, jeigu Klientas pageidauja atšaukti savo užsakymą likus mažiau negu 3 dienoms iki paslaugų teikimo pradžios arba neatvyksta į Bendrovę nepateikęs jokios informacijos, užsakymas nebeatšaukiamas, o jeigu Klientas buvo sumokėjęs avansą, avansas negrąžinamas. Šiame Taisyklių punkte nurodytas negrąžinamas avansinis mokestis yra laikomas Bendrovės tiesioginiais ir neįrodinėtinais nuostoliais.

 

IV SKYRIUS ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

 

4.1. Bendrovė yra jos veikloje tvarkomų asmens duomenų valdytojas ir tvarkytojas. Bendrovė teikia maitinimo ir apgyvendinimo paslaugas, todėl yra renkami atitinkami šias paslaugas užsakiusių klientų (fizinių asmenų) asmens duomenys.  

4.2. Duomenų valdytojo pareiga yra tinkamai įgyvendinti Bendrojo duomenų apsaugos reglamento ir ADTAĮ, kitų ES ir LR teisės aktų bei LR ir tarptautinių standartų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, nuostatas. Prireikus, Bendrovė asmens duomenų tvarkymui gali pasitelkti duomenų tvarkytojus, kurie pakankamai užtikrina, kad tinkamos techninės ir organizacinės priemonės bus įgyvendintos tokiu būdu, kad duomenų tvarkymas atitiktų Bendrajame duomenų apsaugos reglamente, ADTAĮ ir kituose teisės aktuose nustatytus reikalavimus, Bendrovės, kaip duomenų valdytojo, privalomus nurodymus ir būtų užtikrinta duomenų subjekto teisių apsauga.

4.3. Duomenų valdytojo teisė yra nustatyti asmens duomenų tvarkymo tikslus ir priemones. Atsižvelgdama į techninių galimybių išsivystymo lygį, įgyvendinimo sąnaudas bei duomenų tvarkymo pobūdį, aprėptį, kontekstą ir tikslus, taip pat į duomenų tvarkymo keliamus įvairios tikimybės ir rimtumo pavojus fizinių asmenų teisėms ir laisvėms, Bendrovė, tiek nustatydama duomenų tvarkymo priemones, tiek paties duomenų tvarkymo metu, įgyvendina tinkamas technines ir organizacines priemones, kuriomis siekiama veiksmingai įgyvendinti duomenų apsaugos principus, pavyzdžiui, duomenų kiekio mažinimo principą, ir į duomenų tvarkymą integruoti būtinas apsaugos priemones, kad jis atitiktų teisės aktų reikalavimus ir apsaugotų duomenų subjektų teises.

4.4. Duomenų valdytojas atlieka šias funkcijas:

4.4.1. reglamentuoja asmens duomenų tvarkymą, duomenų subjekto teisių įgyvendinimą, technines ir organizacines duomenų saugos priemones, teikia privalomus nurodymus duomenų tvarkytojams;

4.4.2. užtikrina teisėtą asmens duomenų tvarkymą, duomenų subjektų teisių ir reikiamų organizacinių bei techninių asmens duomenų saugumo priemonių įgyvendinimą;

4.4.3. užtikrina, kad asmens duomenys būtų saugomi tokia forma, kad duomenų subjektų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, negu to reikia tiems tikslams, dėl kurių šie duomenys buvo surinkti ir tvarkomi, įgyvendina tinkamas technines ir organizacines priemones, kuriomis užtikrina, kad standartizuotai būtų tvarkomi tik tie asmens duomenys, kurie yra būtini kiekvienam konkrečiam duomenų tvarkymo tikslui;

4.4.4. Bendrojo duomenų apsaugos reglamento ir ADTAĮ bei kitų teisės aktų nustatyta tvarka teikia informaciją apie asmens duomenų tvarkymą duomenų subjektams ir kompetentingoms institucijoms;

4.5. Bendrovės klientų asmens duomenų sąrašas ir tvarkymo tikslai:

4.5.1. Tam, kad klientas galėtų pasinaudoti viešbučio paslaugomis, klientas, kurio vardu yra rezervuojamas viešbučio kambarys, nurodo savo vardą ir pavardę.

4.5.2. Tam, kad klientas galėtų pasinaudoti restorano paslaugomis ir užsisakyti pobūvių salę bei maitinimą jo nurodytam kiekiui žmonių, jis nurodo savo vardą, pavardę ir kontaktinius duomenis – telefono numerį arba elektroninį paštą.

4.5.3. Jeigu klientas pageidauja, kad už suteiktas paslaugas jam išrašomoje sąskaitoje būtų nurodyta daugiau jo asmens duomenų negu nurodyta šių Taisyklių 12.1 ir 12.2 punktuose, pavyzdžiui, PVM mokėtojo kodas, individualios veiklos vykdymo kodas, adresas ar kita, šiuos duomenis jis gali papildomai nurodyti Bendrovei, tačiau tam, kad Bendrovė suteiktų apgyvendinimo ar maitinimo paslaugą, tokie papildomi duomenys jai nėra būtini.

4.5.4. Bendrovė klientų duomenis valdo ir tvarko aiškiai apibrėžtu apgyvendinimo ir maitinimo paslaugos suteikimo, sąskaitų išrašymo, buhalterinės apskaitos tikslais ir savo nuožiūra šių gautų duomenų jokiems kitiems tikslams nenaudoja.

4.6. Bendrovė, norėdama įsitikinti, kad Bendrovės paslaugomis norintis pasinaudoti Klientas Bendrovei pateikė tikslius ir išsamius duomenis bei informaciją apie save bei siekdamas užtikrinti Kliento pateiktų duomenų bei informacijos tikslumą, siekdamas patikrinti mokėjimo priemonių turėtojo tapatybę arba nustatyti apmokėjimo arba kitų su tuo susijusių operacijų galiojimą ir teisėtumą, turi teisę reikalauti Kliento pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

4.7. Jeigu užsakymą dėl viešbučio ar restorano paslaugų pateikia juridinis asmuo, kartu nurodydamas atvyksiančių asmenų arba kontaktinių asmenų sąrašą ir jų asmens duomenis, už tokių asmens duomenų surinkimą, perdavimą Bendrovei, tikslumą ir teisingumą atsako šiuos duomenis Bendrovei perdavęs subjektas. Bendrovė tokių asmens duomenų teisingumo netikrina. 

4.8. Bendrovė surinktus klientų asmens duomenis tvarko (saugo) 3 metus po paslaugos suteikimo. Šiam laikotarpiui pasibaigus, Bendrovės automatiniu būdu tvarkomi asmens duomenys sunaikinami (ištrinami).   

4.9. Bendrovės klientų asmens duomenys nėra perduodami tretiesiems asmenims, išskyrus atvejus, jeigu Bendrovė pasitelktų paslaugų tvarkytoją arba tokių duomenų pateikimo pareikalautų kompetentinga valstybės institucija.

 

V SKYRIUS DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISĖS

 

5.1. Bendrovė, gavusi duomenų subjekto (Kliento) prašymą dėl žemiau nurodytų teisių įgyvendinimo ne vėliau nei per 1 (vieną) mėnesį nuo prašymo gavimo, pateikia duomenų subjektui informaciją apie veiksmus, kurių buvo imtasi jo prašymo įgyvendinimui. Šis laikotarpis, prireikus, gali būti pratęstas dar 2 (dviem) mėnesiams. Informacija duomenų subjektui teikiama bei visi veiksmai įgyvendinant žemiau nurodytas teises atliekami nemokamai, nebent duomenų subjekto prašymai yra akivaizdžiai nepagrįsti arba neproporcingi. Duomenų subjekto teisės ir jų įgyvendinimo būdai:

5.2. Teisė žinoti (būti informuotam) apie savo asmens duomenų tvarkymą.

5.2.1. Bendrovė, tiesiogiai iš duomenų subjekto rinkdama (gaudama) asmens duomenis, suteikia tokią informaciją: Bendrovės pavadinimą, juridinio asmens kodą, buveinę; nurodo tikslus kokiais tvarkomi asmens duomenys bei tokio tvarkymo teisinius pagrindus; kam ir kokiais tikslais jie teikiami; duomenų saugojimo laikotarpį ar jo nustatymo kriterijus; kokius savo asmens duomenis duomenų subjektas privalo pateikti; teisę pateikti skundą priežiūros institucijai; informaciją apie automatizuotą sprendimų priėmimą, įskaitant profiliavimą, jo loginį pagrindimą, taip pat tokio tvarkymo reikšmę ir numatomas pasekmes ir pan.

5.2.2. Bendrovė teikia duomenų subjektui informaciją apie teisę susipažinti su jo asmens duomenimis, teisę reikalauti, ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius jo asmens duomenis bei teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi tam tikri duomenų subjekto asmens duomenys, taip pat teisę į duomenų perkeliamumą, teisę bet kuriuo metu atšaukti sutikimą, jei duomenų tvarkymas yra grindžiamas duomenų subjekto sutikimu. Tokia informacija suteikiama duomenų rinkimo metu.

5.3.Teisė susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi:

5.3.1. Duomenų subjektai, siekdami susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, Bendrovei turi pateikti rašytinį prašymą asmeniškai, paštu ar per pasiuntinį, ar elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį, patvirtinus tapatybę.

5.3.2. Duomenų subjekto prašymas turi būti įskaitomas, surašytas lietuvių kalba ir asmens pasirašytas, jame turi būti nurodytas duomenų subjekto vardas, pavardė, duomenys ryšiui palaikyti ir informacija apie tai, kokią teisę ir kokia apimtimi duomenų subjektas pageidauja įgyvendinti.

5.3.3. Pateikdamas prašymą, duomenų subjektas privalo patvirtinti savo tapatybę: pateikdamas prašymą Bendrovės administracijai tiesiogiai, turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą; pateikdamas prašymą paštu ar per pasiuntinį, kartu turi pateikti asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją; pateikdamas prašymą elektroninių ryšių priemonėmis, turi pasirašyti jį elektroniniu parašu.

5.3.4. Duomenų subjektas, Bendrovės administracijai pateikęs rašytinės formos prašymą ir patvirtinęs savo tapatybę, turi teisę iš Bendrovės gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti, duomenų saugojimo laikotarpį ar jo nustatymo kriterijus, teisę ištaisyti arba ištrinti asmens duomenis ar apriboti tvarkymą arba su tokiu tvarkymu nesutikti, teisę pateikti priežiūros institucijai skundą, informaciją apie automatizuotą sprendimų priėmimą, įskaitant profiliavimą, jo loginį pagrindimą, taip pat tokio tvarkymo reikšmę ir numatomas pasekmes ir pan.

5.3.5. Duomenų subjektas savo teises gali įgyvendinti ir per atstovą. Jei atstovaujamo duomenų subjekto vardu į Bendrovę kreipiasi asmens atstovas, jis savo prašyme turi nurodyti savo vardą, pavardę, duomenis ryšiui palaikyti, taip pat atstovaujamo asmens vardą, pavardę, informaciją apie tai, kokią duomenų subjekto teisę ir kokia apimtimi pageidaujama įgyvendinti, ir pridėti atstovavimą patvirtinantį dokumentą ar jo kopiją.

5.3.6. Bendrovės paskirtas darbuotojas parengia rašytinį atsakymą lietuvių kalba ir duomenų subjekto nurodytu būdu (elektroniniu paštu, registruotu paštu, įteikia asmeniškai atvykus į Bendrovės administraciją) pateikia prašomus duomenis ne vėliau kaip per 1 (vieną) mėnesį nuo prašymo gavimo dienos.

5.4. Teisė reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant Bendrojo duomenų apsaugos reglamento ar ADTAĮ nuostatų.

5.4.1. Jei duomenų subjektas, susipažinęs su savo asmens duomenimis, nustato, kad jo asmens duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs, ir dėl to raštu kreipiasi į Bendrovę, Bendrovės paskirtas darbuotojas nedelsiant privalo asmens duomenis patikrinti ir pagal duomenų subjekto rašytinį prašymą, pateiktą asmeniškai, paštu, elektroninių ryšių priemonėmis ar per atstovą, nedelsdamas ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius asmens duomenis. Bendrovė nedelsdama praneša Duomenų subjektui apie jo prašymu atliktą asmens duomenų ištaisymą, sunaikinimą.

5.4.2. Duomenų subjektas aukščiau nurodyta tvarka taip pat turi teisę reikalauti, kad Bendrovė nedelsdama ištrintų su juo susijusius asmens duomenis, o Bendrovė yra įpareigota nedelsdama ištrinti asmens duomenis, jei tai galima pagrįsti viena iš šių priežasčių: (a) asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi; (b) duomenų subjektas atšaukia sutikimą, kuriuo grindžiamas duomenų tvarkymas, ir nėra jokio kito teisinio pagrindo tvarkyti duomenis; (c) asmens duomenų subjektas nesutinka su duomenų tvarkymu teisėtais Bendrovės interesais ir nėra viršesnių teisėtų priežasčių tvarkyti duomenis arba duomenų subjektas nesutinka su duomenų tvarkymu tiesioginės rinkodaros tikslais; (d) asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai; (e) asmens duomenys turi būti ištrinti laikantis nustatytos teisinės prievolės. Šios teisės duomenų subjektas neturi, jei duomenų tvarkymas yra būtinas: (a) siekiant laikytis Bendrovei nustatytos teisinės prievolės, kuria reikalaujama tvarkyti duomenis, arba siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui; (b) archyvavimo tikslais viešojo intereso labui, mokslinių ar istorinių tyrimų tikslais arba statistiniais tikslais; (c) siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus.

5.5. Teisė nesutikti, kad būtų tvarkomi asmens duomenys.

5.5.1. Duomenų subjektas turi teisę dėl su jo konkrečiu atveju susijusių priežasčių bet kuriuo metu nesutikti, kad su juo susiję asmens duomenys būtų tvarkomi, kai toks duomenų tvarkymas vykdomas teisėtais Bendrovės interesais, įskaitant profiliavimą. Bendrovė tokiu atveju nebetvarko asmens duomenų, išskyrus atvejus, kai Bendrovė gali įrodyti, kad duomenys tvarkomi dėl įtikinamų teisėtų priežasčių, kurios yra viršesnės už duomenų subjekto interesus, teises ir laisves, arba siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus.

5.5.2. Duomenų subjektas rašytinį ir motyvuotą pranešimą apie nesutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo pateikia Bendrovei asmeniškai, paštu ar elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį, patvirtinus tapatybę. Jeigu duomenų subjekto nesutikimas yra teisiškai pagrįstas, Bendrovė nevykdo ar nutraukia asmens duomenų tvarkymą ir informuoja duomenų gavėjus.

5.5.3. Duomenų subjektas turi teisę, kad jam nebūtų taikomas tik automatizuotu duomenų tvarkymu, įskaitant profiliavimą, grindžiamas sprendimas, dėl kurio jam kyla teisinės pasekmės arba kuris jam panašiu būdu daro didelį poveikį, išskyrus atvejus, kai toks sprendimas: (a) yra būtinas siekiant sudaryti arba vykdyti sutartį tarp duomenų subjekto ir Bendrovės; arba (b) yra leidžiamas teisėje, jei nustatomos tinkamos priemonės duomenų subjekto teisėms bei laisvėms ir teisėtiems interesams apsaugoti; arba (c) yra pagrįstas aiškiu duomenų subjekto sutikimu. Išimčių atveju Bendrovė įgyvendina tinkamas priemones, kad būtų apsaugotos duomenų subjekto teisės bei laisvės ir teisėti interesai, bent teisė iš Bendrovės reikalauti žmogaus įsikišimo, pareikšti savo požiūrį ir užginčyti sprendimą.

5.6. Teisė apriboti duomenų tvarkymą.

5.6.1. Duomenų subjektas turi teisę reikalauti, kad Bendrovė apribotų duomenų tvarkymą kai taikomas vienas iš šių atvejų: (a) asmens duomenų subjektas užginčija duomenų tikslumą tokiam laikotarpiui, per kurį Bendrovė gali patikrinti asmens duomenų tikslumą; (b) asmens duomenų tvarkymas yra neteisėtas ir duomenų subjektas nesutinka, kad duomenys būtų ištrinti, ir vietoj to prašo apriboti jų naudojimą; (c) Bendrovei nebereikia asmens duomenų tvarkymo tikslais, tačiau jų reikia duomenų subjektui siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus; arba (d) duomenų subjektas paprieštaravo duomenų tvarkymui, kol bus patikrinta, ar Bendrovės teisėtos priežastys yra viršesnės už duomenų subjekto priežastis.

5.6.2. Kai duomenų tvarkymas yra apribotas, tokius asmens duomenis galima tvarkyti, išskyrus saugojimą, tik gavus duomenų subjekto sutikimą arba siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus, arba apsaugoti kito fizinio ar juridinio asmens teises, arba dėl svarbaus viešojo intereso priežasčių. Duomenų subjektą, kuris pasiekė, kad būtų apribotas duomenų tvarkymas, Bendrovė informuoja prieš panaikinant apribojimą tvarkyti duomenis.

5.6.3. Duomenų subjektas rašytinį ir motyvuotą prašymą apriboti duomenų tvarkymą pateikia Bendrovei asmeniškai, paštu ar elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį, patvirtinus tapatybę. Jeigu duomenų subjekto prašymas yra teisiškai pagrįstas, Bendrovė apriboja asmens duomenų tvarkymą ir informuoja duomenų gavėjus.

5.7. Teisė į duomenų perkeliamumą.

5.7.1. Duomenų subjektas turi teisę gauti su juo susijusius asmens duomenis, kuriuos jis pateikė Bendrovei susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu, ir turi teisę persiųsti tuos duomenis kitam duomenų valdytojui, o Bendrovė turi nesudaryti tam kliūčių, kai: (a) duomenų tvarkymas yra grindžiamas duomenų subjekto sutikimu arba su Bendrove sudaryta sutartimi; (b) duomenys yra tvarkomi automatizuotomis priemonėmis.

5.7.2. Naudodamasis savo teise į duomenų perkeliamumą, duomenų subjektas turi teisę, kad Bendrovė asmens duomenis tiesiogiai persiųstų kitam duomenų valdytojui, kai tai techniškai įmanoma.

 

VI SKYRIUS GINČŲ SPRENDIMAS

 

6.1. Visi nesutarimai, kilę tarp kliento ir Bendrovės dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybomis. Nepavykus susitarti, nesutarimai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

6.2. Klientas, norėdamas pateikti pretenziją, skundą arba išspręsti kilusią problemą, gali kreiptis į Bendrovę el. paštu: info@senasnamas.lt arba registruotu paštu adresu Užuolankos g. 24, LT-62111, Alytus.

6.3. Klientas dėl vartojimo ginčų neteisminio sprendimo gali kreiptis į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą (Vilniaus g. 25, LT-01402 Vilnius, el. paštas tarnyba@vvtat.lt,  telefonas (8 5) 262 6751, interneto svetainė www.vvtat.lt) arba užpildyti prašymo formą Elektroninio ginčų sprendimo (EGS) platformoje http://ec.europa.eu/odr/.  

 

_______________